Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /newDisk/kuote/public_html/config.php on line 53
Kuote us! :: My Quotes in Kürk Mantolu Madonna

Welcome

My Quotes in Kürk Mantolu Madonna

41 Kuotes | 50 Books

Search:


Import Kindle clippings easily

Beta status: Bulk Kuote import!!!!

Log in & Sign in using:

Kürk Mantolu Madonna

Sabahattin Ali
nsanlar birbirlerini tan?man?n ne kadar güç oldu?unu bildikleri için bu zahmetli i?e te?ebbüs etmektense, körler gibi rastgele dola?may? ve ancak çarp??t?kça birbirlerinin mevcudiyetinden haberdar olmay? tercih ediyorlar.
Kürk Mantolu Madonna - Sabahattin Ali Loc. 479-81 - Highlight on Page 33 | Added on Monday, April 29, 2013, 11:26 AM
Permalink Share Paper Clasic Modern +Kuotes
istisnas?z herkesi istihfaf etmek suretiyle etraf?ndakileri k?ymetine inand?r?yordu.
Kürk Mantolu Madonna - Sabahattin Ali Loc. 430-31 - Highlight on Page 30 | Added on Monday, April 29, 2013, 11:17 AM
Permalink Share Paper Clasic Modern +Kuotes
Yaln?z bo?, bombo? mahluklard?. Yapt?klar? münasebetsizlikler hep buradan geliyordu. ?çlerinin esneyen bo?lu?u kar??s?nda ancak ba?ka ba?ka insanlar? istihfaf ve tahkir etmek, onlara gülmek suretiyle kendilerini tatmin edebiliyorlar, ?ahsiyetlerinin fark?na var?yorlard?.
Kürk Mantolu Madonna - Sabahattin Ali Loc. 409-11 - Highlight on Page 28 | Added on Monday, April 29, 2013, 10:26 AM
Permalink Share Paper Clasic Modern +Kuotes
Etraf?n? bu kadar iyi tan?yan, kar??s?ndakinin ta içini bu kadar keskin ve aç?k gören bir insan?n heyecanlanmas?na ve herhangi bir kimseye k?zmas?na imkân var m?yd?? Böyle bir adam, önünde bütün küçüklü?ü ile ç?rp?nan birine kar?? ta? gibi durmaktan ba?ka ne yapabilirdi? Bütün teessürlerimiz, inkisarlar?m?z****, hiddetlerimiz, kar??m?za ç?kan hadiselerin anla??lmad?k, beklenmedik taraflar?nad?r.
Kürk Mantolu Madonna - Sabahattin Ali Loc. 310-13 - Highlight on Page 21 | Added on Monday, April 29, 2013, 10:15 AM
Permalink Share Paper Clasic Modern +Kuotes
Bunlar? söylerken mektepte kendisinin de ileri gelen tembellerden oldu?unu tamamen unutmu?a benziyordu.
Kürk Mantolu Madonna - Sabahattin Ali Loc. 179-80 - Highlight on Page 12 | Added on Monday, April 29, 2013, 09:51 AM
Permalink Share Paper Clasic Modern +Kuotes
On sene, tam on sene, zavall? ruhumun bütün k?rgml???yla, bir ölüye k?zm??, bir ölüyü suçlu tutmu?tum... Onun hat?ras?na bundan daha büyük bir hakaret yap?labilir miydi? Hayat?m?n temeli, gayesi, sebebi olan kimseden on sene, hiç tereddüt etmeden, haks?zl?k edebilece?imi hiç dü?ünmeden ?üphelenmi?tim.
Kürk Mantolu Madonna - Sabahattin Ali Loc. 2739-41 - Highlight on Page 191 | Added on Monday, April 29, 2013, 09:15 PM
Permalink Share Paper Clasic Modern +Kuotes
Kaybedilen en k?ymetli e?yan?n, servetin, her türlü dünya saadetinin ac?s? zamanla unutuluyor. Yaln?z kaç?r?lan f?rsatlar asla ak?ldan ç?km?yor ve her hat?rlay??ta insan?n içini s?zlat?yor. Bunun sebebi herhalde, "Bu öyle olmayabilirdi!" dü?üncesi, yoksa insan mukadder telakki etti?i ?eyleri kabule her zaman haz?r.
Kürk Mantolu Madonna - Sabahattin Ali Loc. 2587-89 - Highlight on Page 180 | Added on Monday, April 29, 2013, 08:59 PM
Permalink Share Paper Clasic Modern +Kuotes
Maria Puder merdiven basama??na atlad?, sonra bana e?ilerek, yava? bir sesle, fakat tane tane: "?imdi ben gidiyorum. Fakat ne zaman ça??r?rsan gelirim..." dedi.
Kürk Mantolu Madonna - Sabahattin Ali Loc. 2430-31 - Highlight on Page 170 | Added on Monday, April 29, 2013, 08:35 PM
Permalink Share Paper Clasic Modern +Kuotes
"Hep çocuksun, Raif!" dedi. "Önüne geçmek mümkün olmayan i?lerde tela? ve heyecan göstermek çocukluktur. Hem daha vaktimiz var, birçok ?eyleri dü?ünür
Kürk Mantolu Madonna - Sabahattin Ali Loc. 2405-6 - Highlight on Page 168 | Added on Monday, April 29, 2013, 08:31 PM
Permalink Share Paper Clasic Modern +Kuotes
Ve bir gün her ?ey bitti... O kadar basit, o kadar kati bir ?ekilde bitti ki, ilk anda i?in azametini anlamak benim için mümkün olmad?... Yaln?z biraz ?a??rd?m, bir hayli üzüldüm; fakat bu hadisenin hayat?m üzerinde bu kadar büyük, bu kadar de?i?mez bir tesiri olaca??n? asla dü?ünmedim.
Kürk Mantolu Madonna - Sabahattin Ali Loc. 2355-57 - Highlight on Page 164 | Added on Monday, April 29, 2013, 08:23 PM
Permalink Share Paper Clasic Modern +Kuotes
Ba??n? yava?ça yast??a b?rakt?m: "Yorulacaks?n!" dedim. Gözleri parlad?: "Hay?r, hay?r!" diyerek koluma sar?ld?. Sonra kendi kendine söyleniyormu? gibi: "?imdi aram?zda noksan olan ?eyin ne oldu?unu biliyorum!" dedi. "Bu eksik sana de?il, bana ait... Bende inanmak noksanm??... Beni bu kadar çok sevdi?ine bir türlü inanamad???m için, sana â??k olmad???m? zannediyormu?um... Bunu ?imdi anl?yorum. Demek ki, insanlar benden inanmak kabiliyetini alm??lar... Ama ?imdi inan?yorum... Sen beni inand?rd?n... Seni seviyorum... Deli gibi de?il, gayet akl? ba??nda olarak seviyorum... Seni istiyorum... ?çimde müthi? bir arzu var... Bir iyi olsam!.. Ne zaman iyi olaca??m acaba?.."
Kürk Mantolu Madonna - Sabahattin Ali Loc. 2339-45 - Highlight on Page 163 | Added on Monday, April 29, 2013, 08:21 PM
Permalink Share Paper Clasic Modern +Kuotes
"Ah Raif" dedi. "Ne var?" Biraz kendini toplad?. Çabuk çabuk nefes alarak: "Hiç!" dedi, "Bugün yan?mdan ayr?lman? istemiyorum... Neden biliyor musun? Dün ak?am anlatt???n ?eylerin, sen gider gitmez, kafama hücum edeceklerini, beni bir dakika bile rahat b?rakmayacaklar?n? zannediyorum..." "Bilsem anlatmazd?m!" dedim. Ba??n? sallayarak cevap verdi: "Hay?r, öyle demek istemiyorum... Kendim için söylemiyorum... Art?k sana güvenemeyece?im! Seni yaln?z b?rakmaktan korkuyorum... Evet, bu ak?am hemen hemen hiç uyumad?m.
Kürk Mantolu Madonna - Sabahattin Ali Loc. 2323-29 - Highlight on Page 162 | Added on Monday, April 29, 2013, 08:17 PM
Permalink Share Paper Clasic Modern +Kuotes
"?stersen y?lba??ndan sonra geçen be? günde neler yapt???m? anlatay?m, daha çabuk uyursun!" dedim.
Kürk Mantolu Madonna - Sabahattin Ali Loc. 2271-72 - Highlight on Page 158 | Added on Monday, April 29, 2013, 08:09 PM
Permalink Share Paper Clasic Modern +Kuotes
"Doktorlarla konu?, beni art?k ç?kars?nlar" dedi. Sonra, alelade bir ?ey söylüyormu? gibi, m?r?ldand?: "Bana sen daha iyi bakars?n!"
Kürk Mantolu Madonna - Sabahattin Ali Loc. 2240-42 - Highlight on Page 156 | Added on Monday, April 29, 2013, 08:05 PM
Permalink Share Paper Clasic Modern +Kuotes
kad?nlar?n hiçbir zaman sahiden sevemeyecekleri neticesine var?yordum. Kad?n sevebilece?i zaman sevmiyor, ancak tatmin edilmeyen arzulara üzülüyor, k?r?lan benli?ini tamir etmek istiyor, kaybedilen f?rsatlara yan?yor ve bunlar ona a?k çehresi alt?nda görünüyordu.
Kürk Mantolu Madonna - Sabahattin Ali Loc. 2092-94 - Highlight on Page 146 | Added on Monday, April 29, 2013, 07:36 PM
Permalink Share Paper Clasic Modern +Kuotes
Sadece müteessirdim. "Bunun böyle olmamas? laz?md?" diyordum. Demek ki beni bir türlü sevemiyordu. Hakk? vard?. Beni hayat?mda hiç, hiç kimse sevmemi?ti.
Kürk Mantolu Madonna - Sabahattin Ali Loc. 2090-91 - Highlight on Page 146 | Added on Monday, April 29, 2013, 07:35 PM
Permalink Share Paper Clasic Modern +Kuotes
"Demek ki insanlar birbirine ancak muayyen bir hadde kadar yakla?abiliyorlar ve ondan sonra, daha fazla sokulmak için at?lan her ad?m daha çok uzakla?t?r?yor. Seninle aram?zdaki yak?nla?man?n bir hududu, bir sonu olmamas?n? ne kadar isterdim. Beni as?l, bu ümidin bo?a ç?kmas? üzüyor... Bundan sonra kendimizi aldatmaya lüzum yok... Art?k eskisi gibi apaç?k konu?amay?z... Bunlar? ne diye, neyin u?runda feda ettik?
Kürk Mantolu Madonna - Sabahattin Ali Loc. 2053-56 - Highlight on Page 143 | Added on Monday, April 29, 2013, 07:30 PM
Permalink Share Paper Clasic Modern +Kuotes
"Daha ne istiyorsun? Ba?ka bir ?ey isteyebilir misin?.. Ama ben istiyorum... Birçok ?eyler istiyorum ve hiçbirini elde edemiyorum... Her çareye ba?vurdum; fayda yok... Sen art?k memnun olabilirsin! Ama ben ne yapay?m?"
Kürk Mantolu Madonna - Sabahattin Ali Loc. 2030-31 - Highlight on Page 142 | Added on Monday, April 29, 2013, 07:27 PM
Permalink Share Paper Clasic Modern +Kuotes
çimde bo? kalan bir taraf bulundu?unu ve bu bo?lu?un bana adeta maddi bir eziklik verdi?ini hissediyordum. Bir ?ey noksand?, fakat bu neydi? Evden ç?kt?ktan sonra bir ?ey unuttu?unu fark ederek duraklayan, fakat unuttu?unun ne oldu?unu bir türlü bulamayarak haf?zas?n? ve ceplerini ara?t?ran, nihayet, ümidini kesince, akl? geride, ileri gitmek istemeyen ad?mlarla yoluna devam eden bir insan gibi üzüntülüydüm.
Kürk Mantolu Madonna - Sabahattin Ali Loc. 1999-2002 - Highlight on Page 139 | Added on Monday, April 29, 2013, 07:23 PM
Permalink Share Paper Clasic Modern +Kuotes
Biraz sarho? olmaya ba?lad???n? anlam??t?m. Kar??mdaki iskemleden kalkarak yan?ma oturmu? ve kolunu omzuma atm??t?. Kalbim, ökseye tutulmu? bir ku? yüre?i gibi h?zla çarp?yordu. O beni mahzun zannediyordu. Halbuki de?ildim. ?imdi, gülemeyecek kadar mesuttum ve saadetimi ciddiye al?yordum.
Kürk Mantolu Madonna - Sabahattin Ali Loc. 1904-6 - Highlight on Page 133 | Added on Monday, April 29, 2013, 07:09 PM
Permalink Share Paper Clasic Modern +Kuotes
Bu hareketsizli?in, korkuya dayanan bu tereddüdün daha zararl? oldu?unu, insan münasebetlerinde bir noktada ta? kesilmi? gibi kal?namayaca??n?, ileriye at?lmayan her ad?m?n insan? geriye götürdü?ünü ve yakla?t?rmayan anlar?n muhakkak uzakla?t?rd???n? karanl?k bir ?ekilde seziyor ve içimde sessizce yanan, fakat günden güne büyüyen bir endi?enin yer etmeye ba?lad???n? hissediyordum.
Kürk Mantolu Madonna - Sabahattin Ali Loc. 1842-45 - Highlight on Page 128 | Added on Monday, April 29, 2013, 06:57 PM
Permalink Share Paper Clasic Modern +Kuotes
Onu d??ar?dan birdenbire gelen bir ?ey zannetmek do?ru de?ildir. O, içimizde zaten mevcut olan hislerin bizi ?a??rtacak kadar ?iddetlenivermesinden ibarettir."
Kürk Mantolu Madonna - Sabahattin Ali Loc. 1831-32 - Highlight on Page 128 | Added on Monday, April 29, 2013, 06:48 PM
Permalink Share Paper Clasic Modern +Kuotes
"Bu söyledi?iniz bir an meselesidir" dedim. "?çinizde mevcut olan sevgi, alaka, sarih olarak bilinmeyen baz? vesilelerle, zaman? tayin edilemeyecek olan bir anda, birdenbire birikir, tekasüf eder*; nas?l tatl? tatl? ?s?tan güne? ????? bir adeseden geçtikten sonra bir noktada toplan?yor ve yakmaya ba?l?yorsa, kuvvetini fevkalade art?ran bu sevgi de sizi sarar ve tutu?turur.
Kürk Mantolu Madonna - Sabahattin Ali Loc. 1827-30 - Highlight on Page 127 | Added on Monday, April 29, 2013, 06:47 PM
Permalink Share Paper Clasic Modern +Kuotes
"Evet" demi?tim. "En çok sevdi?inize hakikaten ve di?erlerine birer parça â??ks?n?z!"
Kürk Mantolu Madonna - Sabahattin Ali Loc. 1816-17 - Highlight on Page 127 | Added on Monday, April 29, 2013, 06:45 PM
Permalink Share Paper Clasic Modern +Kuotes
"Hay?r dostum, hay?r!" diyordu. "A?k hiç de sizin söyledi?iniz basit sempati veya bazan derin olabilen sevgi de?ildir. O büsbütün ba?ka, bizim tahlil edemedi?imiz öyle bir histir ki, nereden geldi?ini bilmedi?imiz gibi, günün birinde nereye kaç?p gitti?ini de bilmeyiz. Halbuki arkada?l?k devaml?d?r ve anla?maya ba?l?d?r. Nas?l ba?lad???n? gösterebilir ve bozulursa bunun sebeplerini tahlil edebiliriz. A?ka girmeyen ?ey ise tahlildir. Sonra dü?ünün, dünyada hepimizin ho?land???m?z birçok kimseler, mesela benim hakikaten sevdi?im birçok dostlar?m vard?r.
Kürk Mantolu Madonna - Sabahattin Ali Loc. 1810-14 - Highlight on Page 126 | Added on Monday, April 29, 2013, 06:44 PM
Permalink Share Paper Clasic Modern +Kuotes
Onu çok seviyordum.
Kürk Mantolu Madonna - Sabahattin Ali Loc. 1797-98 - Highlight on Page 125 | Added on Monday, April 29, 2013, 06:42 PM
Permalink Share Paper Clasic Modern +Kuotes
"Demek beni k?skanm?yorsunuz ha?" dedi. "Beni sahiden bu kadar çok mu seviyorsun?"
Kürk Mantolu Madonna - Sabahattin Ali Loc. 1769-70 - Highlight on Page 123 | Added on Monday, April 29, 2013, 06:32 PM
Permalink Share Paper Clasic Modern +Kuotes
Görüyorum ki, ba?ka yollardan gitti?imiz halde ikimiz de ayn? neticeye varm???z: ikimiz de birer insan ar?yoruz, kendi insan?m?z?... E?er birbirimizde bunu bulursak harikulade bir ?ey olur...
Kürk Mantolu Madonna - Sabahattin Ali Loc. 1676-78 - Highlight on Page 117 | Added on Monday, April 29, 2013, 06:11 PM
Permalink Share Paper Clasic Modern +Kuotes
Hiçbir insandan, bana verdi?inden fazla bir ?ey istemeye al??mam??t?m...
Kürk Mantolu Madonna - Sabahattin Ali Loc. 1669-70 - Highlight on Page 116 | Added on Monday, April 29, 2013, 06:09 PM
Permalink Share Paper Clasic Modern +Kuotes
Hiçbir kad?n, ihtiras halindeki bir erkek kadar âciz ve gülünç olamaz. Buna ra?men bu hallerini bir kuvvet tezahürü zannedecek kadar yersiz bir gururlar? vard?r... Aman yarabbi, insan deli olur...
Kürk Mantolu Madonna - Sabahattin Ali Loc. 1650-52 - Highlight on Page 115 | Added on Monday, April 29, 2013, 06:05 PM
Permalink Share Paper Clasic Modern +Kuotes
müphem bir his bana, kim olursa olsun bir insan? tamamen gördükten ve gördüklerini kendinden saklamad?ktan sonra, ona hiçbir zaman büsbütün yakla??lamayaca??n? f?s?ld?yordu.
Kürk Mantolu Madonna - Sabahattin Ali Loc. 1581-83 - Highlight on Page 110 | Added on Monday, April 29, 2013, 05:54 PM
Permalink Share Paper Clasic Modern +Kuotes
Halbuki mümkün olanla kanaat etseler, hayallerindekini hakikat zannetmekten vazgeçseler bu böyle olmaz.
Kürk Mantolu Madonna - Sabahattin Ali Loc. 1572-73 - Highlight on Page 110 | Added on Monday, April 29, 2013, 05:52 PM
Permalink Share Paper Clasic Modern +Kuotes
Hayatta yaln?z kalman?n esas oldu?unu hâlâ kabul edemiyor musunuz? Bütün yak?nla?malar, bütün birle?meler yalanc?d?r. ?nsanlar ancak muayyen bir hadde kadar birbirlerine sokulabilirler, üst taraf?n? uydururlar; ve günün birinde hatalar?n? anlay?nca, yeislerinden her ?eyi b?rak?p kaçarlar.
Kürk Mantolu Madonna - Sabahattin Ali Loc. 1570-72 - Highlight on Page 109 | Added on Monday, April 29, 2013, 05:51 PM
Permalink Share Paper Clasic Modern +Kuotes
Arad???n?z insan daima bu geceki gibi, istedi?iniz yerde yolunuza ç?kmaz ki..."
Kürk Mantolu Madonna - Sabahattin Ali Loc. 1400-1401 - Highlight on Page 97 | Added on Monday, April 29, 2013, 05:16 PM
Permalink Share Paper Clasic Modern +Kuotes
"Evet, çok... Sizi sergiye ilk geldi?iniz günden beri hat?rl?yorum. Can?n?z s?k?lm?? gibi dola??rken birdenbire benim portremin önünde durdunuz... Öyle garip bir dikkatle bakmaya ba?lad?n?z ki, gelip geçenlerin bile tuhaf?na gitti. Ben de ilk anda resmi bir tan?d???n?za benzetti?inizi zannetmi?tim. Sonra her gün gelmeye ba?lad?n?z... Kolayca anlayabilece?iniz bir meraka dü?tüm. Birkaç kere yan?n?za sokularak tabloyu sizinle beraber, adeta ba? ba?a seyrettim. Siz hiçbir ?eyin fark?nda de?ildiniz, gözlerinizi ara s?ra, rahat?n?z? bozan bu seyirciye çevirdi?iniz halde tan?m?yordunuz. Bu dalg?nl???n?zda garip bir cazibe vard?... Söyledi?im gibi merak da ediyordum... Nihayet yan?n?za sokulup konu?maya karar verdim. Di?er ressam arkada?lar da sizi merak ediyorlard?... Onlar da ?srar ettiler... Fakat ke?ke yapmasayd?m... Sizi tamamen kaybettik... Bir daha sergiye gelmediniz!"
Kürk Mantolu Madonna - Sabahattin Ali Loc. 1259-66 - Highlight on Page 87 | Added on Monday, April 29, 2013, 05:01 PM
Permalink Share Paper Clasic Modern +Kuotes
"Bu defteri bir gece, yaln?z bu gece bende b?rakmaz m?s?n?z? Bu kadar zaman arkada?l?k ettik, bana kendinize dair hiçbir ?ey söylemediniz... Sizi merak etmemi tabii bulmuyor musunuz? Bana kar?? da bu kadar saklanmaya muhakkak lüzum görüyor musunuz? Dünyada benim için en k?ymetli insans?n?z... Buna ra?men sizin gözünüzde herkes gibi bir hiç oldu?umu söyleyerek mi beni b?rak?p gitmek istiyorsunuz?"
Kürk Mantolu Madonna - Sabahattin Ali Loc. 703-6 - Highlight on Page 49 | Added on Monday, April 29, 2013, 02:56 PM
Permalink Share Paper Clasic Modern +Kuotes
"Bunlara ne lüzum var? Arkada?l???m?z?n ?ekli bana de?il, size tabidir. Siz nas?l isterseniz öyle olur!" dedim. ?iddetle itiraz etti: "Hay?r, hay?r, hiç de öyle olmaz. Bak?n, gördünüz mü? Siz (le bütün di?er erkekler gibi, her ?eyi kabul eder görünerek her seyi kabul ettirmek yolunu tutuyorsunuz. Yok dostum! Böyle yat??t?r?c? laflarla meseleler halledilmi? olmaz.
Kürk Mantolu Madonna - Sabahattin Ali - Your Highlight Location 1588-1591 | Added on Sunday, March 24, 2013 9:19:58 PM
Permalink Share Paper Clasic Modern +Kuotes
Maria Puder, Selbstportrât.
Kürk Mantolu Madonna - Sabahattin Ali - Your Highlight Location 886-886 | Added on Saturday, March 23, 2013 1:34:26 AM
Permalink Share Paper Clasic Modern +Kuotes
Niçin ilk defa gördü?ümüz bir peynirin evsaf? hakk?nda söz söylemekten kaçt???m?z halde ilk rast geldi?imiz insan hakk?nda son karar?m?z? verip gönül rahat?yla öteye geçiveriyoruz?
Kürk Mantolu Madonna - Sabahattin Ali - Your Highlight Location 572-573 | Added on Friday, March 22, 2013 9:53:26 PM
Permalink Share Paper Clasic Modern +Kuotes
Dibinde bir ejderhan?n ya?ad??? bilinen bir kuyuya inecek bir kahraman bulmak, muhakkak ki, dibinde ne oldu?u hiç bilinmeyen bir kuyuya inmek cesaretini gösterecek bir insan bulmaktan daha kolayd?r.
Kürk Mantolu Madonna - Sabahattin Ali - Your Highlight Location 112-113 | Added on Friday, March 22, 2013 8:43:41 PM
Permalink Share Paper Clasic Modern +Kuotes

's Books


Redalyc.Antropología y Derechos Humanos: multiculturalismo, retos y resignificaciones Alejandro BAER Marie José DEVILLARD 46 Kuotes 48biljeske Luka 217 Kuotes luces-de-bohemia Desconocido 71 Kuotes Pensadores Que Inventaram o Brasil Cardoso, Fernando Henrique 77 Kuotes Orthodox Church Eddie Alkemade 36 Kuotes Navegantes, Bandeirantes e Diplomatas Synesio Sampaio 38 Kuotes 131723296-rocabado-2013-la-paz-analisis-naciente-autonomia-fiscal-departamental 104 Kuotes Comunicación no verbal Spanish Edition 205 Kuotes Dios Cristiano "Espíritu Santo" Juan Carlos Mesen 101 Kuotes La Gaviota Anton Chejov 42 Kuotes Mirza. oportunidades de expansión parteIIIcap3 54 Kuotes accuracy-whitepaper es6.mike@gmail.com 47 Kuotes Influence Cialdini, Robert B. 421 Kuotes Kuote Coord. Cómputo 302 Kuotes Bolaño Roberto - Los Detectives Salvajes USER 90 Kuotes La quinua: cultivo milenario para contribuir a la seguridad alimentaria mundial FAO 58 Kuotes Holy Grail of eCommerce Conversion Optimization - 91 Point Checklist and Infographic seomoz.org 45 Kuotes SEOMOZ2 Ismeretlen 331 Kuotes PB004.5 Ismeretlen 73 Kuotes El Expediente. Una Historia Personal Garton Ash, Timothy 86 Kuotes El ojo del fotógrafo Freeman, Michael 95 Kuotes Problemas públicos 32 Kuotes Steve Jobs Walter Isaacson 220 Kuotes AMARTYA SEN DESARROLLO Y LIBERTAD KV 116 Kuotes The Body Language Rules Judi James 52 Kuotes How to Win Friends and Influence People How To Win Friends;Influence People 193 Kuotes Thinking, Fast and Slow Daniel Kahneman 56 Kuotes Gobernanza-para-el-desarrollo-economico web 44 Kuotes 67178025-Halajtayata-Racismo-y-Etnicidad-en-Bolivia Garza Azul 174 Kuotes Grain Brain David Perlmutter 118 Kuotes Iniciacion-a-la-astronomia maurrillo@gmail.com 48 Kuotes KindleWHite summa 69 Kuotes Kindle4RSS - Aug 13 Kindle4rss 31 Kuotes Arellano 46 Kuotes Instapaper: Tuesday, Jul. 10 Instapaper 31 Kuotes Arribas. Planificación 57 Kuotes Gobernanza-para-el-desarrollo-economico web 44 Kuotes Site Audit: Sunday, Dec. 30 Instapaper 138 Kuotes POLITICA NACIONAL DE QUINUA usuario 120 Kuotes The Way of the Superior Man: A Spiritual Guide to Mastering the Challenges of Women, Work, and Sexual Desire David Deida 76 Kuotes Gratis, el futuro de un precio radical Chris Anderson 71 Kuotes Calder- ¦ón - Ciudadan- ¦ía y DH 32 Kuotes Tristram Shandy Spanish Edition 32 Kuotes 1984 George Orwell 59 Kuotes Agilmente Bachrach, Estanislao 90 Kuotes Pastoral Liturgica Pablo 182 Kuotes Cómo la vida imita al ajedrez Kasparov, Garry 48 Kuotes Christifideles Laici 30 de diciembre de 1988 | Juan Pablo II 106 Kuotes The-Best-of-Charlie-Munger-1994-2011 es6.mike@gmail.com 292 Kuotes The Accident Linwood Barclay 55 Kuotes