You love books and you think some sentences are worth remembering. Kuote lets you create, save and share quote images

Search:


Import Kindle clippings easily

Beta status: Bulk Kuote import!!!!

Log in & Sign in using:

Gökmen Mani

nsan ne zaman insan olmu?tur? El Cevap: Yalan söylemeyi ö?rendi?i zaman. Niçin? Çünkü yalan, gerçekte olmayan bir ?eyin insan kafas?nda yarat?lmas? demektir. Bu
Aptal? Tan?mak - A. M. Celal ?engör Location 1030-1032 - Your Highlight on page 68 | Added on Wednesday, August 24, 2016 9:39:01 PM
Array ( [tags] => yalan,insan,zaman, )
Permalink Share Paper Clasic Modern +Kuotes

Gökmen Mani

Türkiye halk? kravat takar, lüks otomobillerde dola??r, bikinili hatunlar? sosyetik plajlar? doldurur veya ?ehirlerini ?ekilsiz gökdelenlerle doldurup oralar? ?modernize? ederek ya?anmaz hale getirir ? ama tüm bu halk zenginiyle fakiriyle, ?ehirlisiyle köylüsüyle z?r cahildir ve ortalama kültür düzeyi ya bir Afganistan ya da bir Orta Afrika kabilesi kadard?r. Kendi tarihinden tamamen bihaberdir. Asl?nda ne dilini, ne dinini bilir, ne geleneklerini tan?r, ne de toplumsal de?erlerinin evriminden haberdard?r.
Aptal? Tan?mak - A. M. Celal ?engör Location 854-858 - Your Highlight on page 56 | Added on Tuesday, August 23, 2016 10:13:33 PM
Permalink Share Paper Clasic Modern +Kuotes

Gökmen Mani

Atatürk?ü a?a??layan alim pozlu, ukalâ tav?rl? z?r cahilleri her gün halk?n kar??s?na diken televizyon kanallar?ndan ve gazetelerden g?na geldi. Yükselen ahlaks?zl?k grafi?imiz kimin eseridir san?yorsunuz? Cehalet tüm fenal?klar?n anas?d?r. Biz de o anay? besleyip duruyor, onun tosuncuklar?na oylar veriyoruz.
Aptal? Tan?mak - A. M. Celal ?engör Location 873-875 - Your Highlight on page 57 | Added on Thursday, August 11, 2016 1:27:40 PM
Permalink Share Paper Clasic Modern +Kuotes

Gökmen Mani

Türkiye halk? kravat takar, lüks otomobillerde dola??r, bikinili hatunlar? sosyetik plajlar? doldurur veya ?ehirlerini ?ekilsiz gökdelenlerle doldurup oralar? ?modernize? ederek ya?anmaz hale getirir ? ama tüm bu halk zenginiyle fakiriyle, ?ehirlisiyle köylüsüyle z?r cahildir ve ortalama kültür düzeyi ya bir Afganistan ya da bir Orta Afrika kabilesi kadard?r.
Aptal? Tan?mak - A. M. Celal ?engör Location 854-857 - Your Highlight on page 56 | Added on Thursday, August 11, 2016 1:22:02 PM
Permalink Share Paper Clasic Modern +Kuotes

Gökmen Mani

Takiyüddin?in Rasathanesi?nin de din adamlar?n?n tavsiyesiyle bizzat Osmanl? Donanmas? taraf?ndan topa tutularak yok edildi?i herkesin malumudur.
Aptal? Tan?mak - A. M. Celal ?engör Location 811-812 - Your Highlight on page 53 | Added on Thursday, August 11, 2016 1:11:41 PM
Permalink Share Paper Clasic Modern +Kuotes

Gökmen Mani

Ama unutmayal?m: Onlar?n sonlar? bizim de sonumuz demektir. Ne yaz?k ki onlarla ayn? gemideyiz ve geminin tüm idaresini kötü e?itim alm?? ki?ilere teslim etmi? vaziyetteyiz.
Aptal? Tan?mak - A. M. Celal ?engör Location 752-753 - Your Highlight on page 49 | Added on Thursday, August 11, 2016 1:01:12 PM
Permalink Share Paper Clasic Modern +Kuotes

Gökmen Mani

Cengiz Han??n zaman?n?n en müstahkem ?ehirlerinden biri olan Pekin?i fethi yaln?zca iki hafta sürmü?tür. Ama o zafer için Cengiz Han daha 12. Yüzy?l?da tarihin ilk kurmay akademisini kurmu?tu (me?hur ?Ka??k?). Osmanl? ise ilk kurmay akademisini Avrupa?y? takliden 19. Yüzy?l??n ortas?nda kurabildi. Kanunî bize ?Muhte?em Süleyman? diye tan?t?l?rd?.
Aptal? Tan?mak - A. M. Celal ?engör Location 726-729 - Your Highlight on page 48 | Added on Thursday, August 11, 2016 12:53:48 PM
Array ( [tags] => akademisini,kurmay,cengiz, )
Permalink Share Paper Clasic Modern +Kuotes

Gökmen Mani

bu iktidar baz? amaçlar u?runa devlete zarar verebilecek ki?ileri devletin en kilit mevkilerine getirmek basiretsizli?ini göstermi?tir. Peki o zaman, bu ki?iler tekrar seçilmeye lây?k m?d?rlar?
Aptal? Tan?mak - A. M. Celal ?engör Location 701-703 - Your Highlight on page 46 | Added on Thursday, August 11, 2016 12:44:45 PM
Permalink Share Paper Clasic Modern +Kuotes

Gökmen Mani

cahil, demokratik yöntemlerle kendisinden daha cahil olanlar? sürekli iktidara ta??maktad?r. Bunun Orta Ça??dan sonra insanl?k tarihinin en kara ça?? olan 20.Yüzy?l?daki bilançosu korkunç olup, hemen hemen 100 milyon insan?n hayat?na mal olmu?, hesab? bile mümkün olmayan kültürel varl???n kayb?n? intaç etmi?tir.
Aptal? Tan?mak - A. M. Celal ?engör Location 591-593 - Your Highlight on page 39 | Added on Thursday, August 11, 2016 12:22:02 PM
Array ( [tags] => hemen,cahil, )
Permalink Share Paper Clasic Modern +Kuotes

Gökmen Mani

lk ve ortaö?retimin tepetaklak olmas?n?n ikinci nedeni üniversitelerdir. Üniversite hocal???n?, ayl?kl? aylakl?k olarak alg?layan ö?retim üyelerimiz, politikac?lar?m?zla i?birli?i halinde Türk yüksekö?retimini bitirmi?lerdir. San?r?m bu olay bilhassa 1958 devalüasyonundan sonra çok h?zland?. Bugün art?k Türkiye?de üniversiteye gitmek tamamen bir vakit kayb? haline gelmi?, hele yönetimiyle beraber, Türk üniversiteleri Osmanl? medreselerinin ac?kl? durumlar?na dü?mü?lerdir. Büyük bir kalitesiz güruh içinde bulunan birkaç p?rlantaya tesadüf eden ö?renci ?ansl? olmakta, o p?rlantalar, onlar? hem çevredeki pislikten koruyarak hem de onlara kendi parlakl?klar?ndan vererek, onlar? yurt d???nda kaliteli bir yüksek lisans veya doktoraya haz?rlamakta ve ak?ll? olan ö?renci de bu f?rsat? kullan?p derhal kapa?? uygar bir ülkeye atmaktad?r. Benim bu ?ekilde kurtulan ö?rencilerim aras?nda Türkiye?ye geri gelen olmad?. Ben de zaten kendilerine gelmemelerini, geldikleri takdirde (benim gibi özel imkânlar? yoksa) ziyan olmalar?n?n kaç?n?lmaz oldu?unu söylüyorum. Ben kendimi bir insan fabrikas? olarak görüyorum. Bu fabrikan?n ürünlerini de o ürünün kalitesini takdir eden kullan?r.
Aptal? Tan?mak - A. M. Celal ?engör Location 537-546 - Your Highlight on page 36 | Added on Tuesday, August 9, 2016 3:02:36 PM
Array ( [tags] => kullan,benim,onlar,renci,lerdir,türkiye,olarak, )
Permalink Share Paper Clasic Modern +Kuotes

Gökmen Mani

Bir zamanlar Türkiye?de böyle bir e?itim almak mümkündü. San?r?m benim neslim, bu tür bir e?itim almas? mümkün olan son nesildi. Ondan sonra Türk ilk ve ortaö?retimi tepetaklak oldu. Bunun ilk nedeni, ö?retmenlik mesle?inin özenilecek bir meslek olmaktan ç?kar?lmas?yd?. Burada en büyük sorumluluk ve dolay?s?yla suç, ö?retmenleri ihmal eden politikac?lar?nd?r. Fabrika yapmak isteyen politikac?, en önemli fabrika olan insan fabrikalar?n?, yani okullar? unuttu. En önemli ö?retmen türü olan ilkokul ö?retmenleri ve onlardan sonraki en önemli ö?retmenler olan ortaö?retim ö?retmenleri tamamen ihmal edildi ve ö?retmen i? dilenen bir zavall? haline dü?ürüldü. Bu suç, yaln?z Türkiye çap?nda de?il insanl?k çap?nda aff? mümkün olmayan bir suçtur ve Hasan-Ali Yücel?den sonraki tüm e?itim yöneticilerimiz bu suçun ortaklar?d?r. Gelecek, kendilerine topluca lânet edecektir.
Aptal? Tan?mak - A. M. Celal ?engör Location 531-537 - Your Highlight on page 35 | Added on Tuesday, August 9, 2016 2:59:49 PM
Array ( [tags] => önemli,retmenleri,retmen,sonraki,fabrika,ihmal,mümkün,ortaö,türkiye,politikac, )
Permalink Share Paper Clasic Modern +Kuotes

Gökmen Mani

Türkiye?de hiç kimse yarat?c?l???n eksik oldu?unu iddia edemez: Dolmu? kavram?n? icat etmi?, yasalar?n d???nda ya?ayabilmek için herhalde dünyada ender görülen bir yöntemler koleksiyonu olu?turmu? bizimki gibi bir halk az bulunur. Öteye gitmeye lüzum yok: Bir Karagöz?ün, bir orta oyunun kültürel zenginli?inin yan?nda, an?nda türetilen mizah zenginli?ini dü?ününüz. Ancak ayn? halk, ülkesini tam bir bilimsel çöle çevirmi?tir. Cumhuriyete kadar bugünkü Türkiye topraklar? içinde ya?ayan insanlar?n, insan bilgisine kal?c? katk?lar? kocaman bir s?f?rd?r. Yani, Osmanl? ?mparatorlu?unun tüm izleri tarihten tamamen silinse, bilim dünyas?n?n en ufak bir kayb? olmaz. Halbuki ayn? halk Cumhuriyetten sonra, bir Hulûsi Behçet?in, bir Cahit Arf??n, bir Ekrem Akurgal??n, bir ?hsan Ketin?in, bir Sedat Alp??n ve daha nicelerinin ?ah?slar?nda bilime pek önemli katk?lar yapm??, ayr?ca yukar?da bahsetti?im, ne yaz?k ki her zaman iftihar vesilesi olamayacak yarat?c?l?k örnekleri de vermi?tir. Türk halk?n?n uygarla?ma yönündeki sorunlar?n? çözemedi?i de gün gibi a?ikârd?r. Bunun nedenini hep yarat?c?l???m?z?n köreltilmekte oldu?una ba?lay?p durmu?uzdur.
Aptal? Tan?mak - A. M. Celal ?engör Location 437-446 - Your Highlight on page 29 | Added on Monday, August 8, 2016 12:31:45 PM
Array ( [tags] => yarat,zenginli,türkiye, )
Permalink Share Paper Clasic Modern +Kuotes

Gökmen Mani

bilim insan?yla, uygar insanla, yobaz burada ayr?l?r: Bilim insan? gerçekten bilmek ister ve bilimin tek kayna??n?n kendi akl? ve gözlemleri oldu?unun fark?ndad?r. Yobaz ise inanmak ister. Onun akl? ve gözleri gerçe?e kapal?d?r. Onun derdi inanmakt?r. Ama inanmak istedi?i ?ey ne kadar z?rva olursa olsun fark etmez. Yobaz inanmaya programl?d?r. Onun ?üphesi, onun ?acaba?s? yoktur. Hasan-Ali Yücel?in bir yaz?s?nda belirtti?i gibi, o ?acaba? olmadan demokrat olmak, hatta insan olmak mümkün de?ildir.
Aptal? Tan?mak - A. M. Celal ?engör Location 329-333 - Your Highlight on page 22 | Added on Friday, August 5, 2016 12:13:41 PM
Array ( [tags] => yobaz,insan,olmak,acaba,ister,bilim,inanmak, )
Permalink Share Paper Clasic Modern +Kuotes

Gökmen Mani

Cehalet en büyük dü?mand?r. Ama bu dü?man d??ar?dan gelmez. Bunu biz kendimiz büyütür, bizi daha çok cahil edecekleri ba??m?za getirmek için sand?klara, ko?ar?z, zira cehalet rehaveti, rehavet yalanc? bir rahatl???, o da sonunda felâketi getirir. Türkiye insan? böyle bir felâket yoluna çoktan girmi?tir.
Aptal? Tan?mak - A. M. Celal ?engör Location 303-305 - Your Highlight on page 20 | Added on Thursday, August 4, 2016 4:56:06 PM
Array ( [tags] => cehalet, )
Permalink Share Paper Clasic Modern +Kuotes

Gökmen Mani

Türkiye tam bir kalitesizlik pazar? haline getirilmi?tir. Ordu d???nda her toplum sektörü sözüm ona demokrasi ad?na kalitesizlere teslim edilmi?tir. Bugüne kadar ellerine f?rsat geçmedi?ini dü?ünen bu kalitesizler, toplumdan geçmi?in intikam?n? al?rcas?na her ?eyi, ama her ?eyi kendilerine yontmaktad?rlar.
Aptal? Tan?mak - A. M. Celal ?engör Location 264-266 - Your Highlight on page 18 | Added on Tuesday, August 2, 2016 4:17:32 PM
Permalink Share Paper Clasic Modern +Kuotes

Gökmen Mani

Tüm bu toplumsal davran?? bozukluklar?n?n, sosyal hastal?klar?n ve ahlak dü?üklü?ünün nedeni Türkiye?nin çok uzun bir zamandan beri (Atatürk?ün ölümünden beri dense yeridir) yukar?da belirtilen IQ ortalamas?na sahip bir toplumdan ç?kan yöneticilerle yönetilmesidir. Bu bir fantezi, bir küçümseme veya kötüleme de?il, eldeki somut nicel verilerin gösterdi?i bir gerçektir ve ülkenin içinde bulundu?u durum da bu nedenle kimseyi ?a??rtmamaktad?r. Türkiye, Robert B. Edgerton?un ?hasta toplumlar? diye niteledi?i toplumlara pek güzel bir örnek te?kil etmektedir
Aptal? Tan?mak - A. M. Celal ?engör Location 153-157 - Your Highlight on page 10 | Added on Tuesday, August 2, 2016 2:51:47 PM
Array ( [tags] => türkiye, )
Permalink Share Paper Clasic Modern +Kuotes

Boris Sanchez

Y para cuando la marcha exigiendo que los Afro vuelvan a ser esclavos, y porque las mujeres pierdan sus derechos políticos y la homosexualidad sea considerada enfermedad, y reine la misma iglesia que convoca y sale a marchar por defender los niños, solo que no sabemos si también por los que han sido violados por sacerdotes.... Solo Digo, ya que estamos tan medievales.
Twitter - Citas - Your Kuote | Thursday, 11 August 2016 12:11 PM
Permalink Share Paper Clasic Modern +Kuotes

's Books


Weston_Anthony - Las Claves de la Argumentacion editor@eduteka.org 49 Kuotes Instapaper: Sunday, Feb. 3 Instapaper 43 Kuotes The Art of Seduction Robert Greene 35 Kuotes Instapaper: Tuesday, Apr. 9 Instapaper 39 Kuotes JOVENES MIGRACIÓN POTOSI - TESIS ALEMANA Katharina Jochem 114 Kuotes ARQUEOLOGA DE LA SOCIOLOGA AMBIENTAL x 36 Kuotes Redalyc.Antropología y Derechos Humanos: multiculturalismo, retos y resignificaciones Alejandro BAER Marie José DEVILLARD 46 Kuotes 6000_in_commonnes_order rilianx@gmail.com 31 Kuotes Can you keep a secret? Sophie Kinsella 252 Kuotes What Every BODY is Saying Navarro, Joe;Karlins, Marvin 54 Kuotes 47_GarciaSanchez NUEVA GESTIÓN PÚBLICA 46 Kuotes PB004.4 Ismeretlen 55 Kuotes Analisis externo juancito pinto 44 Kuotes Antifragile: Things that Gain from Disorder Taleb, Nassim Nicholas 68 Kuotes Estudio de las políticas públicas VILLANUEVA 44 Kuotes MERCADO COCA ARGENTINA 32 Kuotes Educacion para la ciudadania Gutierrez, Alberto 50 Kuotes THE NEW ATKINS FOR A NEW YOU Westman, Dr. Eric C.; Phinney, Dr. Stephen D.; Volek, Dr. Jeff S. 72 Kuotes Marcel Proust - En Busca del Tiempo Perdido 7 - v1.0 Administrador 38 Kuotes Metafísica de los tubos Amelie Nothomb 68 Kuotes Frankenstein Shelley, Mary Wollstonecraft 35 Kuotes Bolaño Roberto - Los Detectives Salvajes USER 90 Kuotes PPC: Sunday, Dec. 30 Instapaper 87 Kuotes Relationships-between-number-and-space-processing-in-adults-with-and-without-dyscalculia_[pub_year]_Acta-Psychologica Mikael Skagenholt 43 Kuotes Clase 2 15 de marzo: El enfoque del desarrollo humano y las capacidades 90 Kuotes 201406_proyecto_tesis_ec sociocomun@gmail.com 75 Kuotes ZAMBRANO_Concepto Pedagogia editor@eduteka.org 36 Kuotes The Power of Story: Rewrite Your Destiny in Business and in Life Loehr, Jim 46 Kuotes ¿Barrera o puente? El papel paradójico del discurso epistolar en Los siete libros de la Diana de Montemayor Autor desconocido 55 Kuotes Common Google Analytics Mistakes that kill your Analysis, Reporting and Conversions seotakeaways.com 61 Kuotes SAMPLE-Best-Practices-in-Data-Management es6.mike@gmail.com 42 Kuotes DH I - CLASE 7 Erik Martinelly 56 Kuotes Las Leyes generales del ambiente y los códigos de minería de los países andinos. Instumentos de gestión ambiental y minero ambiental. Eduardo Chaparro y Catalina Moreno 56 Kuotes KindleSEO2 summa 53 Kuotes Oszlak y Orellana - SADCI Oscar Oslak 36 Kuotes The Progress Principle: Using Small Wins to Ignite Joy, Engagement, and Creativity at Work Teresa Amabile and Steven Kramer 74 Kuotes La Cisma de Inglaterra Calderón 149 Kuotes Kafka para sobrecarregados Allan Percy 32 Kuotes Teórico no 6 Fecha: 11/8/04 a 78 Kuotes Instapaper: Tuesday, Jun. 18 Instapaper 91 Kuotes Fedor Dostoiewski - Los Hermanos karamazov 34 Kuotes accuracy-whitepaper es6.mike@gmail.com 47 Kuotes 131723296-rocabado-2013-la-paz-analisis-naciente-autonomia-fiscal-departamental 104 Kuotes Instapaper: Tuesday, Dec. 25 Instapaper 86 Kuotes El manual del estratega: Los cinco estilos de hacer estrategia Spanish Edition 469 Kuotes serra. participacionciudadana 41 Kuotes Flavia Marco 05 de octubre 2012 TULLOA 62 Kuotes La peste table des matières hyperliée 85 Kuotes Tres experiencias exitosas de Chile en la educación técnico-profesional de nivel medio; 2008 UNESCO Office Santiago, Regional Bureau for Education in Latin America and the Caribbean 36 Kuotes Changing Signs of Truth: A Christian Introduction to the Semiotics of Communication Crystal L. Downing 142 Kuotes