You love books and you think some sentences are worth remembering. Kuote lets you create, save and share quote images

Search:


Import Kindle clippings easily

Beta status: Bulk Kuote import!!!!

Log in & Sign in using:

Gökmen Mani

Ancak buraya kadar iyi giden
Aptal? Tan?mak - A. M. Celal ?engör Location 1033-1033 - Your Highlight on page 68 | Added on Wednesday, August 24, 2016 10:04:23 PM
Permalink Share Paper Clasic Modern +Kuotes

Gökmen Mani

gerektirir. ?nsan do?ru olmayan bir ?eyi söyleyerek kar??s?ndakini buna inand?rd???
Aptal? Tan?mak - A. M. Celal ?engör Location 1032-1033 - Your Highlight on page 68 | Added on Wednesday, August 24, 2016 9:40:50 PM
Permalink Share Paper Clasic Modern +Kuotes

Gökmen Mani

nsan ne zaman insan olmu?tur? El Cevap: Yalan söylemeyi ö?rendi?i zaman. Niçin? Çünkü yalan, gerçekte olmayan bir ?eyin insan kafas?nda yarat?lmas? demektir. Bu
Aptal? Tan?mak - A. M. Celal ?engör Location 1030-1032 - Your Highlight on page 68 | Added on Wednesday, August 24, 2016 9:39:01 PM
Array ( [tags] => yalan,insan,zaman, )
Permalink Share Paper Clasic Modern +Kuotes

Gökmen Mani

Türkiye halk? kravat takar, lüks otomobillerde dola??r, bikinili hatunlar? sosyetik plajlar? doldurur veya ?ehirlerini ?ekilsiz gökdelenlerle doldurup oralar? ?modernize? ederek ya?anmaz hale getirir ? ama tüm bu halk zenginiyle fakiriyle, ?ehirlisiyle köylüsüyle z?r cahildir ve ortalama kültür düzeyi ya bir Afganistan ya da bir Orta Afrika kabilesi kadard?r. Kendi tarihinden tamamen bihaberdir. Asl?nda ne dilini, ne dinini bilir, ne geleneklerini tan?r, ne de toplumsal de?erlerinin evriminden haberdard?r.
Aptal? Tan?mak - A. M. Celal ?engör Location 854-858 - Your Highlight on page 56 | Added on Tuesday, August 23, 2016 10:13:33 PM
Permalink Share Paper Clasic Modern +Kuotes

Gökmen Mani

Atatürk?ü a?a??layan alim pozlu, ukalâ tav?rl? z?r cahilleri her gün halk?n kar??s?na diken televizyon kanallar?ndan ve gazetelerden g?na geldi. Yükselen ahlaks?zl?k grafi?imiz kimin eseridir san?yorsunuz? Cehalet tüm fenal?klar?n anas?d?r. Biz de o anay? besleyip duruyor, onun tosuncuklar?na oylar veriyoruz.
Aptal? Tan?mak - A. M. Celal ?engör Location 873-875 - Your Highlight on page 57 | Added on Thursday, August 11, 2016 1:27:40 PM
Permalink Share Paper Clasic Modern +Kuotes

Gökmen Mani

Türkiye halk? kravat takar, lüks otomobillerde dola??r, bikinili hatunlar? sosyetik plajlar? doldurur veya ?ehirlerini ?ekilsiz gökdelenlerle doldurup oralar? ?modernize? ederek ya?anmaz hale getirir ? ama tüm bu halk zenginiyle fakiriyle, ?ehirlisiyle köylüsüyle z?r cahildir ve ortalama kültür düzeyi ya bir Afganistan ya da bir Orta Afrika kabilesi kadard?r.
Aptal? Tan?mak - A. M. Celal ?engör Location 854-857 - Your Highlight on page 56 | Added on Thursday, August 11, 2016 1:22:02 PM
Permalink Share Paper Clasic Modern +Kuotes

Gökmen Mani

Takiyüddin?in Rasathanesi?nin de din adamlar?n?n tavsiyesiyle bizzat Osmanl? Donanmas? taraf?ndan topa tutularak yok edildi?i herkesin malumudur.
Aptal? Tan?mak - A. M. Celal ?engör Location 811-812 - Your Highlight on page 53 | Added on Thursday, August 11, 2016 1:11:41 PM
Permalink Share Paper Clasic Modern +Kuotes

Gökmen Mani

Ama unutmayal?m: Onlar?n sonlar? bizim de sonumuz demektir. Ne yaz?k ki onlarla ayn? gemideyiz ve geminin tüm idaresini kötü e?itim alm?? ki?ilere teslim etmi? vaziyetteyiz.
Aptal? Tan?mak - A. M. Celal ?engör Location 752-753 - Your Highlight on page 49 | Added on Thursday, August 11, 2016 1:01:12 PM
Permalink Share Paper Clasic Modern +Kuotes

Gökmen Mani

Cengiz Han??n zaman?n?n en müstahkem ?ehirlerinden biri olan Pekin?i fethi yaln?zca iki hafta sürmü?tür. Ama o zafer için Cengiz Han daha 12. Yüzy?l?da tarihin ilk kurmay akademisini kurmu?tu (me?hur ?Ka??k?). Osmanl? ise ilk kurmay akademisini Avrupa?y? takliden 19. Yüzy?l??n ortas?nda kurabildi. Kanunî bize ?Muhte?em Süleyman? diye tan?t?l?rd?.
Aptal? Tan?mak - A. M. Celal ?engör Location 726-729 - Your Highlight on page 48 | Added on Thursday, August 11, 2016 12:53:48 PM
Array ( [tags] => akademisini,kurmay,cengiz, )
Permalink Share Paper Clasic Modern +Kuotes

Gökmen Mani

bu iktidar baz? amaçlar u?runa devlete zarar verebilecek ki?ileri devletin en kilit mevkilerine getirmek basiretsizli?ini göstermi?tir. Peki o zaman, bu ki?iler tekrar seçilmeye lây?k m?d?rlar?
Aptal? Tan?mak - A. M. Celal ?engör Location 701-703 - Your Highlight on page 46 | Added on Thursday, August 11, 2016 12:44:45 PM
Permalink Share Paper Clasic Modern +Kuotes

Gökmen Mani

cahil, demokratik yöntemlerle kendisinden daha cahil olanlar? sürekli iktidara ta??maktad?r. Bunun Orta Ça??dan sonra insanl?k tarihinin en kara ça?? olan 20.Yüzy?l?daki bilançosu korkunç olup, hemen hemen 100 milyon insan?n hayat?na mal olmu?, hesab? bile mümkün olmayan kültürel varl???n kayb?n? intaç etmi?tir.
Aptal? Tan?mak - A. M. Celal ?engör Location 591-593 - Your Highlight on page 39 | Added on Thursday, August 11, 2016 12:22:02 PM
Array ( [tags] => hemen,cahil, )
Permalink Share Paper Clasic Modern +Kuotes

Gökmen Mani

lk ve ortaö?retimin tepetaklak olmas?n?n ikinci nedeni üniversitelerdir. Üniversite hocal???n?, ayl?kl? aylakl?k olarak alg?layan ö?retim üyelerimiz, politikac?lar?m?zla i?birli?i halinde Türk yüksekö?retimini bitirmi?lerdir. San?r?m bu olay bilhassa 1958 devalüasyonundan sonra çok h?zland?. Bugün art?k Türkiye?de üniversiteye gitmek tamamen bir vakit kayb? haline gelmi?, hele yönetimiyle beraber, Türk üniversiteleri Osmanl? medreselerinin ac?kl? durumlar?na dü?mü?lerdir. Büyük bir kalitesiz güruh içinde bulunan birkaç p?rlantaya tesadüf eden ö?renci ?ansl? olmakta, o p?rlantalar, onlar? hem çevredeki pislikten koruyarak hem de onlara kendi parlakl?klar?ndan vererek, onlar? yurt d???nda kaliteli bir yüksek lisans veya doktoraya haz?rlamakta ve ak?ll? olan ö?renci de bu f?rsat? kullan?p derhal kapa?? uygar bir ülkeye atmaktad?r. Benim bu ?ekilde kurtulan ö?rencilerim aras?nda Türkiye?ye geri gelen olmad?. Ben de zaten kendilerine gelmemelerini, geldikleri takdirde (benim gibi özel imkânlar? yoksa) ziyan olmalar?n?n kaç?n?lmaz oldu?unu söylüyorum. Ben kendimi bir insan fabrikas? olarak görüyorum. Bu fabrikan?n ürünlerini de o ürünün kalitesini takdir eden kullan?r.
Aptal? Tan?mak - A. M. Celal ?engör Location 537-546 - Your Highlight on page 36 | Added on Tuesday, August 9, 2016 3:02:36 PM
Array ( [tags] => kullan,benim,onlar,renci,lerdir,türkiye,olarak, )
Permalink Share Paper Clasic Modern +Kuotes

Gökmen Mani

Bir zamanlar Türkiye?de böyle bir e?itim almak mümkündü. San?r?m benim neslim, bu tür bir e?itim almas? mümkün olan son nesildi. Ondan sonra Türk ilk ve ortaö?retimi tepetaklak oldu. Bunun ilk nedeni, ö?retmenlik mesle?inin özenilecek bir meslek olmaktan ç?kar?lmas?yd?. Burada en büyük sorumluluk ve dolay?s?yla suç, ö?retmenleri ihmal eden politikac?lar?nd?r. Fabrika yapmak isteyen politikac?, en önemli fabrika olan insan fabrikalar?n?, yani okullar? unuttu. En önemli ö?retmen türü olan ilkokul ö?retmenleri ve onlardan sonraki en önemli ö?retmenler olan ortaö?retim ö?retmenleri tamamen ihmal edildi ve ö?retmen i? dilenen bir zavall? haline dü?ürüldü. Bu suç, yaln?z Türkiye çap?nda de?il insanl?k çap?nda aff? mümkün olmayan bir suçtur ve Hasan-Ali Yücel?den sonraki tüm e?itim yöneticilerimiz bu suçun ortaklar?d?r. Gelecek, kendilerine topluca lânet edecektir.
Aptal? Tan?mak - A. M. Celal ?engör Location 531-537 - Your Highlight on page 35 | Added on Tuesday, August 9, 2016 2:59:49 PM
Array ( [tags] => önemli,retmenleri,retmen,sonraki,fabrika,ihmal,mümkün,ortaö,türkiye,politikac, )
Permalink Share Paper Clasic Modern +Kuotes

Gökmen Mani

Türkiye?de hiç kimse yarat?c?l???n eksik oldu?unu iddia edemez: Dolmu? kavram?n? icat etmi?, yasalar?n d???nda ya?ayabilmek için herhalde dünyada ender görülen bir yöntemler koleksiyonu olu?turmu? bizimki gibi bir halk az bulunur. Öteye gitmeye lüzum yok: Bir Karagöz?ün, bir orta oyunun kültürel zenginli?inin yan?nda, an?nda türetilen mizah zenginli?ini dü?ününüz. Ancak ayn? halk, ülkesini tam bir bilimsel çöle çevirmi?tir. Cumhuriyete kadar bugünkü Türkiye topraklar? içinde ya?ayan insanlar?n, insan bilgisine kal?c? katk?lar? kocaman bir s?f?rd?r. Yani, Osmanl? ?mparatorlu?unun tüm izleri tarihten tamamen silinse, bilim dünyas?n?n en ufak bir kayb? olmaz. Halbuki ayn? halk Cumhuriyetten sonra, bir Hulûsi Behçet?in, bir Cahit Arf??n, bir Ekrem Akurgal??n, bir ?hsan Ketin?in, bir Sedat Alp??n ve daha nicelerinin ?ah?slar?nda bilime pek önemli katk?lar yapm??, ayr?ca yukar?da bahsetti?im, ne yaz?k ki her zaman iftihar vesilesi olamayacak yarat?c?l?k örnekleri de vermi?tir. Türk halk?n?n uygarla?ma yönündeki sorunlar?n? çözemedi?i de gün gibi a?ikârd?r. Bunun nedenini hep yarat?c?l???m?z?n köreltilmekte oldu?una ba?lay?p durmu?uzdur.
Aptal? Tan?mak - A. M. Celal ?engör Location 437-446 - Your Highlight on page 29 | Added on Monday, August 8, 2016 12:31:45 PM
Array ( [tags] => yarat,zenginli,türkiye, )
Permalink Share Paper Clasic Modern +Kuotes

Gökmen Mani

bilim insan?yla, uygar insanla, yobaz burada ayr?l?r: Bilim insan? gerçekten bilmek ister ve bilimin tek kayna??n?n kendi akl? ve gözlemleri oldu?unun fark?ndad?r. Yobaz ise inanmak ister. Onun akl? ve gözleri gerçe?e kapal?d?r. Onun derdi inanmakt?r. Ama inanmak istedi?i ?ey ne kadar z?rva olursa olsun fark etmez. Yobaz inanmaya programl?d?r. Onun ?üphesi, onun ?acaba?s? yoktur. Hasan-Ali Yücel?in bir yaz?s?nda belirtti?i gibi, o ?acaba? olmadan demokrat olmak, hatta insan olmak mümkün de?ildir.
Aptal? Tan?mak - A. M. Celal ?engör Location 329-333 - Your Highlight on page 22 | Added on Friday, August 5, 2016 12:13:41 PM
Array ( [tags] => yobaz,insan,olmak,acaba,ister,bilim,inanmak, )
Permalink Share Paper Clasic Modern +Kuotes

Gökmen Mani

Cehalet en büyük dü?mand?r. Ama bu dü?man d??ar?dan gelmez. Bunu biz kendimiz büyütür, bizi daha çok cahil edecekleri ba??m?za getirmek için sand?klara, ko?ar?z, zira cehalet rehaveti, rehavet yalanc? bir rahatl???, o da sonunda felâketi getirir. Türkiye insan? böyle bir felâket yoluna çoktan girmi?tir.
Aptal? Tan?mak - A. M. Celal ?engör Location 303-305 - Your Highlight on page 20 | Added on Thursday, August 4, 2016 4:56:06 PM
Array ( [tags] => cehalet, )
Permalink Share Paper Clasic Modern +Kuotes

Boris Sanchez

Y para cuando la marcha exigiendo que los Afro vuelvan a ser esclavos, y porque las mujeres pierdan sus derechos políticos y la homosexualidad sea considerada enfermedad, y reine la misma iglesia que convoca y sale a marchar por defender los niños, solo que no sabemos si también por los que han sido violados por sacerdotes.... Solo Digo, ya que estamos tan medievales.
Twitter - Citas - Your Kuote | Thursday, 11 August 2016 12:11 PM
Permalink Share Paper Clasic Modern +Kuotes

's Books


Lecciones de cine Laurent Tirard 81 Kuotes Orteg- ¦ón, Pacheco y Prieto - Marco l- ¦ógico Usuario 36 Kuotes Instapaper: Wednesday, Feb. 6 Instapaper 54 Kuotes D- ¦íaz Polanco - Elogio de la diversidad 96 Kuotes La peste Albert Camus 85 Kuotes 100 erros de portugu?s frequentes no mundo corporativo | EXAME.com Camila Pati 45 Kuotes Palabras Clave - Vocabulario De Cultura Y Sociedad Raymond Williams 503 Kuotes rtm_v1_n1 2015 converted Ipea 106 Kuotes Big Data: A Revolution That Will Transform How We Live, Work, and Think Viktor Mayer-Schonberger and Kenneth Cukier 176 Kuotes ttmik Ignacio 31 Kuotes Los detectives salvajes Roberto Bolaño 44 Kuotes What Every BODY is Saying Navarro, Joe;Karlins, Marvin 54 Kuotes El viejo y Mr. Smith Peter Ustinov 86 Kuotes Mirza. oportunidades de expansión parteIIIcap3 54 Kuotes Peso cero Antonia Romero 130 Kuotes Gratis, el futuro de un precio radical Chris Anderson 71 Kuotes Microsoft Word - Albert Camus - La peste.doc WebDev 45 Kuotes MURRA SOCIEDAD ANDINA 50 Kuotes O Brasil e as Nações Unidas Ronaldo Mota Sardenberg 57 Kuotes Marchenti consigna 1 106 Kuotes Cadernos de Pol Ext - IPRI N.1 Ano 1 rafaelmendesbernardes@gmail.com 227 Kuotes Instapaper: Sunday, Mar. 31 Instapaper 61 Kuotes ETICA Y LIDERAZGO EMPRESARIAL GBosch 32 Kuotes THE NEW ATKINS FOR A NEW YOU Westman, Dr. Eric C.; Phinney, Dr. Stephen D.; Volek, Dr. Jeff S. 72 Kuotes SEOmoz-The-Beginners-Guide-To-SEO-2012 es6.mike@gmail.com 65 Kuotes La Historia Del Loco John Katzenbach 41 Kuotes La Galatea Juan 911 Kuotes El cantor de Tango Martínez, Tomás Eloy 31 Kuotes Read more articles conversion-rate-experts.com 129 Kuotes GTZ NORTE POTOSI Carlos Balderrama Mariscal 82 Kuotes A Cauda Longa Chris Anderson 53 Kuotes The Rough Guide to Ireland Rough Guide to... 38 Kuotes Learn With Mind Maps: How To Enhance Your Memory, Take Better Notes, Boost Your Creativity, And Gain An Edge In Work Or School ? Easily. Mapman, Michelle 37 Kuotes KindleSEO1 summa 132 Kuotes Bolano_2666 42 Kuotes Web Analytics: An Hour a Day Kaushik, Avinash 997 Kuotes Inteligencia emocional Daniel Goleman 162 Kuotes Nineteen Eighty-four Orwell, George, 1903-1950 998 Kuotes Cómo ser mujer Panorama de narrativas 76 Kuotes The Charge Brendon Burchard 189 Kuotes Naked Statistics: Stripping the Dread from the Data Wheelan, Charles 84 Kuotes OLSEN-La-Cultura-Material-Despues-Del-Texto administrador 47 Kuotes ZAMBRANO_Concepto Pedagogia editor@eduteka.org 36 Kuotes You Are Your Own Gym: The Bible of Bodyweight Exercises Lauren, Mark 77 Kuotes La troika y los 40 ladrones Santiago Camacho 38 Kuotes Svampa 34 Kuotes FINANCIAMIENTO Y GESTIÓN DE LA EDUCACIÓN EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE. SÍNTESIS CEPAL/UNESCO 48 Kuotes Essays Penguin Modern Classics 132 Kuotes KindlePB1 summa 249 Kuotes Les trois mousquetaires French Edition 107 Kuotes